Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

BOCY: Ακυρώνει πληρωμές τόκων αξιογράφων

Την ακύρωση πληρωμής τόκων για σειρές αξιογράφων της σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Πρόκειται για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με κωδικό BCCCΒ/ΤKMAK και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό BCOB2/ΚΥΠΡΟ2, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας εκδομένα σε Ευρώ που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και κωδικό BOCB3/ΚΥΠΡΟ3, αντίστοιχα, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCCOD/ΤΚΜΕΔ και με κωδικό BOCB4/ΚΥΠΡΟ4, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ.
Όπως αναφέρεται, η Τράπεζα προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που θα της επιτρέψουν να επιστρέψει σε καταβολή τόκου το συντομότερο δυνατό.
Αντίθετα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι στις 30 Ιουνίου 2012 θα καταβληθούν οι τόκοι της περιόδου 01/01/2012-30/06/2012 των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικούς BCCB/ΤΡΚΜΧ και BOCB1/ΚΥΠΡΟ1 αντίστοιχα. Ως ημερομηνία αρχείου (Record Date) ορίσθηκε η 19η Ιουνίου 2012, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 19 Ιουνίου 2012.
Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.
Λόγω των διαφορετικών κύκλων εκκαθάρισης των Χρεογράφων μεταξύ ΧΑΚ και ΧΑ ως ημερομηνία αποκοπής για το ΧΑΚ ορίστηκε η 15η Ιουνίου 2012 και για το ΧΑ η 19η Ιουνίου 2012.
Το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 για την περίοδο 01/01/2012-30/06/2012 είναι 2,625%.
http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/financials/499332